Merr me qira nga nje vendas. Mënyra më e lirë për të marrë me qira

Termat e perdorimit

Termat e perdorimit

Roli i Rent From Locals
Rent From Locals ofron një platformë shkembimi midis përdoruesit që kërkon një makinë ose apartament për t'u marrë me qira me përdoruesit që dëshirojnë t'i japin me qira.  Rent From Locals nuk jep me qira makina ose apartamente nëpërmjet www.rentfromlocals.al ose me ndonjë mjet tjetër dhe nuk ka asnjë aktivitet tjetër përveç lidhjes së përdoruesve me njëri-tjetrin për qëllime dhënie me qira.

Rent From Locals u ofron përdoruesve të tij mjete teknologjike per te mundesuar shkembimin. Këto mjete u mundësojnë anëtarëve të ngarkojnë përmbajtje, të komunikojnë me përdorues të tjerë dhe të marrin vendime të informuara për dhënien me qira të automjeteve ose apartamenteve të tyre. Mbledhja dhe përdorimi i informacionit personal nga Rent From Locals në lidhje me aksesin dhe përdorimin e Platformës përshkruhet në Politikën tonë të Privatësisë.

Mohim përgjegjësie
Rent From Locals nuk qëndron si garantues për asnjë përdorues, automjet apo apartament. Përdoruesit mbeten përgjegjës për të dhënë informacion të saktë dhe Rent From Locals nuk jep asnjë deklaratë, konfirmim ose miratim në lidhje me përdoruesit, identitetin e tyre ose prejardhjen e tyre.

Përdoruesit pranojnë që, në rast të dëmit që i atribuohet një përdoruesi tjetër ose një pale të tretë, ata do të mbajnë përgjegjës vetëm palën që ka shkaktuar dëmin dhe do të ndërmarrin veprime ligjore vetëm kundër kësaj pale. Të gjithë përdoruesit pranojnë të mos përpiqen të bëjnë përgjegjës Rent From Locals ose të ndërmarrin veprime ligjore kundër Rent From Locals për veprime ose mosveprime të tilla. Përdoruesit janë vetë përgjegjës për veprimet e tyre dhe ata duhet të vlerësojnë besueshmërinë e përdoruesve të tjerë përpara se të merren me ta.

Rent From Locals në asnjë rast nuk mund të garantojë aftësinë paguese të përdoruesve, përfshirë qiramarrësit. Përdoruesit duhet të kontrollojnë identitetin e kontaktit të tyre, dokumentet e mjetit dhe patentën e drejtimit të qiramarrësit në momentin e marrjes së mjetit.

Përdoruesi pranon që Rent From Locals nuk është i detyruar të kryejë një kontroll të përdoruesve të tij. Rent From Locals rezervon të drejtën për të verifikuar të dhënat e një përdoruesi sipas gjykimit të tij, në masën e lejuar nga ligji në fuqi dhe nëse ka informacion të mjaftueshëm për të identifikuar një përdorues të tillë. Rent From Locals zgjedh të kryejë veprime të tilla kontrolli për të ofruar kushtet më të mira të mundshme të shërbimit.

Si një platformë dixhitale, roli i Rent From Locals është i kufizuar ekskluzivisht në lidhjen e pronarëve me qiramarrësit. Duke qenë se Rent From Locals nuk është palë në qiratë, ajo nuk është pjesë e marrëdhënies kontraktuale të krijuar midis përdoruesve për çdo qira. Prandaj, Rent From Locals nuk mund të mbahet përgjegjës për ndonjë dëm të pësuar ose shkaktuar nga qiramarrësi ose pronari duke përdorur një automjet/apartament të marrë me qira nëpërmjet faqes së internetit.

Për më tepër, Rent From Locals nuk mund të mbahet përgjegjës për mospërputhjen e një përdoruesi me rregulloret lokale siç janë rregullat në lidhje me turizmin dhe dhënien me qira

Të drejtat e përmbajtjes
Vetë përdoruesit ruajnë të drejtën për të gjithë tekstin, fotot dhe përmbajtjet e tjera që krijojnë në shërbim. Përdoruesit lejojnë të tjerët të përdorin përmbajtjen në përputhje me natyrën e shërbimit dhe për më tepër lejojnë Rent From Locals të depozitojë informacione dhe të dhëna dhe të bëjë ndryshime që janë të nevojshme për shërbimin ose studimin, megjithatë të drejtat e tjera nuk transferohen nga përdoruesit, përveç rasteve kur është rënë dakord specifikisht ndryshe. Përgjegjësia e përmbajtjes bie mbi përdoruesin, i cili e ka prodhuar atë në shërbim. Rent From Locals ka të drejtë të heqë çdo material kur e sheh të nevojshme.

Kushtet për pronarët
 • Duhet të regjistrohen në faqen e internetit me identitetin e tyre të vërtetë
 • Duhet të japin një numër telefoni ku mund të kontaktohen
 • Nuk mund të krijojë disa profile ose më shumë se një publikim për të njëjtin automjet/apartament
 • Mund të ofrojë me qira vetëm automjete/apartamente që i zotërojnë dhe do të vazhdojnë t'i zotërojnë gjatë gjithë periudhës së qirasë, përveç nëse kanë autorizimin nga pronari
 • Mund të jepet me qira vetëm automjete/apartamente që janë në përputhje me ligjet dhe rregulloret, automjetet duhet të mirëmbahen dhe të servisohen rregullisht në përputhje me kërkesat e prodhuesit rekomandimet dhe të ketë të gjitha pajisjet e nevojshme të sigurisë në vendin e regjistrimit
 • Duhet të sigurohet që dokumentet e kërkuara për qiratë janë të vlefshme në përputhje me ligjet lokale
 • Mund të japë me qira vetëm automjete që janë të përditësuara me kontrollin teknik
 • Mund të jepni me qira vetëm automjete pa asnjë mosfunksionim që mund të ndikojë në kënaqësinë e pritur dhe/ose normale gjatë marrjes me qira
 • Mund të japë me qira vetëm automjete që kanë mbulimin e detyrueshëm të sigurimit vjetor në vendin ku automjeti është marrë me qira, me të paktën sigurim TPL
 • Duhet të ofrojë informacion të vërtetë, të saktë, të plotë dhe aktual në publikimet e tyre
 • Nuk duhet të vendosë numra telefoni ose emra kompanish në pershkrim/fotografi të profilit/publikimit, por vetëm në hapësirat e caktuara

Kushtet për qiramarrësit
 • Për të gjitha kategoritë e mjeteve, duhet të ketë një leje drejtimi të vlefshme të njohur në Shqipëri, ose një leje drejtimi ndërkombëtare
 • Duhet të regjistrohet në faqen e internetit me ID-në e tyre të vërtetë
 • Duhet të jepni një numër telefoni ku mund të kontaktohen
 • Nuk mund të krijojë profile të shumëfishta llogarish në faqen e internetit
 • Duhet të ketë një mjet të vlefshëm pagese në momentin e marrjes me qira
 • Nuk duhet të jetë i pamundur nga pikëpamja mjekësore për të drejtuar makinën

Siguracioni i makinës
Paketat e sigurimit të makinës në Rent From Locals ofrohen nga pronari i makinës. Pronari është përgjegjës që makina të ketë sigurimin minimal të kërkuar nga ligji, si dhe të përshkruajë saktë paketën e sigurimit dhe opsionet e ofruara. Rent From Locals nuk ofron produkte sigurimi më vete, megjithatë synon të sigurojë një kornizë për përshkrimin e duhur të sigurimit të përfshirë, si dhe opsionet shtesë të sigurimit. Në rast se përshkrimi i dhënë nga pronari nuk është i qartë, Rent From Locals sugjeron që qiramarrësi të kontaktojë pronarin drejtpërdrejt nëpërmjet platformës së mesazheve për detaje të mëtejshme.

Konceptet e mëposhtme janë përfshirë në përshkrim.

Siguracioni i përfshirë: Sigurimi i përfshirë tashmë në çmim
Kjo mund të jetë një nga:
TPL - Sigurimi i kërkuar me ligj, është gjithmonë i përfshirë. Ajo mbulon dëmtimin e makinës tjetër të përfshirë në aksident
Mini kasko - Përveç makinës tjetër të përfshirë, mbulon 80% të dëmtimit të makinës që merrni me qira, vetëm në rast përplasjeje. Është i nevojshëm raporti i policisë
Kasko - Përveç makinës tjetër të përfshirë, ajo mbulon 80% të dëmtimit të makinës që merrni me qira, pavarësisht nga rrethanat.

Përveç kësaj, pronari ka mundësinë të specifikojë përgjegjësinë maksimale që korrespondon me sigurimin e përfshirë, i cili përshkruan përgjegjësinë maksimale në EUR, për të cilën qiramarrësi mund të mbajë përgjegjësi.

Sigurim shtesë:
Dy opsione u ofrohen pronarëve për të specifikuar:
Përgjegjësi e reduktuar: Pronari mund të ofrojë kundrejt një tarife ditore uljen e përgjegjësisë maksimale. Në këtë rast ata duhet të japin tarifën shtesë ditore (Përgjegjësi e reduktuar - tarifë shtesë €/ditë) dhe shumën e re të përgjegjësisë maksimale (Përgjegjësi e reduktuar - shuma e përgjegjësisë €), që është përgjegjësia maksimale në EUR, për të cilën qiramarrësi mund të mbajë përgjegjësi, pasi të paguajë tarifën shtesë ditore.
Sigurimi i plotë: Pronari mund të ofrojë kundrejt një tarife ditore uljen e përgjegjësisë në 0. Në këtë rast ai duhet të sigurojë vetëm tarifën shtesë ditore (Siguracion i plote - tarife extra €/dite)

Heqja e një përdoruesi
Rent From Locals ka të drejtë të heqë çdo përdorues dhe të ndërpresë të drejtën e tyre të përdorimit të shërbimit në rast se ka raportime për sjellje të pahijshme.